Politica de recenzare a studiilor şi articolelor

 

În conformitate cu standardele internaţionale, revista „Forschungen zur Volks- und Landeskunde” supune studiile şi articolele propuse spre publicare unui proces de recenzare.


Informaţii generale

Vor fi supuse procesului de recenzare toate categoriile de texte: studii, articole, rapoarte ştiinţifice, exceptate fiind prezentările de cărţi sau reviste, discuţiile, notele ştiinţifice, notele de omagiere sau comemorare ce vor fi apreciate de către colectivul de redacţie.

Pentru informaţii suplimentare legate de procesul de recenzare, cei interesaţi se pot adresa redacţiei.


Recenzarea online

Recenzenţii pot trimite opiniile rezultate în urma lecturării manuscriselor atât online, cât şi în forma printată.


Criterii pentru publicare

Textele înregistrate în evidenţa redacţiei pot fi publicate dacă respectă câteva criterii cu caracter general:

  • Nivel ştiinţific ridicat;
  • Originalitate şi contribuţie novatoare;
  • Integrare în spectrul tematic al publicaţiei;
  • Exprimare clară, lipsită de ambiguităţi sau afirmaţii neargumentate, generatoare de polemici.

Recenzarea

Prima lecturare a manuscriselor se face în redacţie, stabilindu-se dacă lucrările îndeplinesc criteriile generale necesare publicării. Nu vor mai fi supuse recenzării externe manuscrisele considerate inadecvate de către editori.

Manuscrisele ce îndeplinesc criteriile generale de publicare şi sunt considerate de către editori ca adecvate interesului cititorilor sunt înaintate spre recenzare către doi specialişti recunoscuţi ai domeniului abordat. Pe baza avizului recenzorilor, editorii decid publicarea materialelor.


Recenzorii pot recomanda

  • Acceptarea materialului în forma propusă de către autori;
  • Revizuirea materialului sau a unor părţi ale acestuia în vederea publicării;
  • Respingerea materialului în forma propusă de autori;
  • În cazul în care cei doi recenzori au opinii diferite în privinţa materialului, editorii pot apela la un al treilea recenzor.

Selectarea recenzorilor

Recenzorii sunt selectaţi din rândul specialiştilor recunoscuţi ai diferitelor domenii, cadre universitare, cercetători ai Academiei Române sau ai altor instituţii de cercetare: muzee, arhive, alte instituţii de cercetare din ţară şi străinătate, pe baza acordului şi a disponibilităţii de colaborare a acestora în termenii stabiliţi de editori.


Confidenţialitatea (Double-Blind Peer Review)

Identitatea recenzorilor nu este dezvăluită de către editori nici autorilor de materiale recenzate, nici altor recenzenţi, în vederea asigurării unei cât mai mari independenţe în exprimarea opiniilor. În aceeaşi măsură, nici numele autorilor nu este făcut cunoscut recenzorilor, cu excepţia cazurilor în care recenzorul consideră necesară urmărirea paternităţii unor idei sau opinii ştiinţifice pasibile de a fi plagiate.

Redacţia nu va confirma sau infirma speculaţii privind identitatea recenzorilor sau autorilor.

Redacţia nu va face publice referatele recenzorilor şi nici opiniile acestora exprimate în referate. Observaţii, recomandări, opinii sau aprecieri asupra materialelor, pot fi făcute doar în scris, în cadrul referatelor.


 

 

 

Academia Română
Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei nr. 40
550024, Sibiu, România
Tel: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro